CHANTIER NAVAL DU ROHU (Lanester, ZI du Rohu / Acquisition – 2016)